Sinop Eğitim Sen | Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

Sinop Ayancık İlçesinde Hukuku Yok Sayan Yönetici Değerlendirme İşleminin Yürütmesini Durdurduk!

4 yıl önce
Sinop Ayancık İlçesinde Hukuku Yok Sayan Yönetici Değerlendirme İşleminin Yürütmesini Durdurduk! için yorumlar kapalı
1.598 kez görüntülendi

Sinop Ayancık İlçesinde Hukuku Yok Sayan Yönetici Değerlendirme İşleminin Yürütmesini Durdurduk!

Eğitim Yöneticilerinin Görevlendirilmesi Yönetmeliği; eğitim kurumları müdürleri değerlendirmesine katılan okul paydaşlarına “en az altı ay çalışmış olma” şartı getirirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri bu şartı getirmemekteydi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu geçtiğimiz aylarda “en az altı ay çalışmış olma” şartının okul paydaşlarına uygulanırken, ilçe ve şube müdürlerinde aranmamasını eksik bir düzenleme olarak gördüğünden hukuka aykırı bulmuş ve yürütmesini durdurmuştu.

Fatih İlkokulu Müdürlüğü görevini yürütmekte iken yapılan değerlendirmede 75 altı puan (“73”) verilmek suretiyle yöneticilik görevi sonlandırılan üyemiz; Danıştay İDDK kararındaki “en az altı ay çalışmış olma” şartına dayanarak kendisini değerlendirenlerden ne İlçe Milli Eğitim Müdürü, ne Eğitim Kurumundan sorumlu Şube Müdürü ne de İnsan Kaynakları Şube Müdürünün kendisinin çalışmalarını değerlendirecek kadar yeterli süre çalışmadığından bahisle değerlendirmenin yeniden yapılarak görev süresinin uzatılmasını idareden talep etmişti.

İdarenin Danıştay İDDK kararını tanımayarak bu talebi reddetmesi üzerine Samsun 2. İdare Mahkemesinde görülen davada; “davacı hakkında değerlendirme formu düzenleyen ilçe milli eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün davacıyla en az 6 ay çalışıp çalışmadıklarının ortaya konulması için Mahkememizce verilen ara kararı üzerine gönderilen bilgi ve belgelerden, ilçe milli eğitim müdürü ile eğitim kurumundan ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürlerinin davacı ile 6 ay çalışmadıkları, davacının müdürlük görev süresinin uzatılmamasına esas teşkil eden değerlendirme formunun davacı ile 6 ay görev yapma şartını taşımayan personel tarafından doldurulduğu, değerlendirme formunun Danıştay kararında belirtilen gerekçeye uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından, davalı idarece, davacı hakkında düzenlenen değerlendirme formunun Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında belirtilen çalışma süresine ilişkin şartlara uygun olarak yeniden düzenlenip, davacının müdürlük görev süresinin uzatılması hususunda yetkili organ tarafından bir karar verilmesi gerekirken, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.07.2015 tarih ve 7224231 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediğinden”  ve “okul müdürü ile 6 ay çalışmayan ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürlerince doldurulan değerlendirme formlarının hukuken sakat nitelik taşıdığından” bahisle söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kararda “Kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılacağı, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatla yetkili kılınması gerekeceği tartışmasızdır” denerek, üyemizin başvurusunun Vali tarafından değerlendirmesi gerekirken atamaya yetkisi bulunmayan İl Milli Eğitim Müdürü tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uygunluk görülmemiştir.

“Öte yandan; gerek öğretide ve gerekse yargı içtihatlarında; iptal davalarının özelliği gereği, mahkemece verilen bir iptal veya yürütmenin durdurulması kararı ile dava konusu idari işlemin, tesis edildiği tarihten geçerli olmak üzere hukuksal varlığına son verilmektedir. Böylece, hukuka aykırı olduğu belirlenmiş olan idari işlem bütün sonuçları ile ortadan kaldırılarak hukuk düzeninin korunması amaçlanmaktadır.

“Bir başka anlatımla, iptal davaları ile idarenin hukuka aykırı tasarruflarda bulunması ve kararlar alması önlenerek hukuka bağlılığı sağlanmaya çalışılmakta olup, idarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak zorunda olması aynı zamanda “Hukuk Devleti” ilkesinin de bir gereğidir. Anayasanın 2. maddesinde yer alan bu ilke karşısında idarelerin, mahkeme kararlarını gerekçeleri ile birlikte bir bütün olarak “aynen” ve”gecikmeksizin” uygulamaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır.”

Mahkeme kararının, üyemizin, başvurusu doğrultusunda doğrudan müdür olarak görevlendirilmesi sonucunu doğurmasa da, “yukarıda belirtilen gerekçelere uygun olarak yeniden düzenlenecek değerlendirme formuna göre müdür olarak görevlendirilip görevlendirilmemesi hususunda işlem tesis edilmesi gerektiği açıktır” denmektedir.

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasında; İdarenin, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu kuralına yer verilmiştir.”

Şube Yürütme Kurulu

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık